การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. นาหนองทุ่ม
 อำเภอ ชุมแพ
 จังหวัด ขอนแก่น
 เลขที่ประทานบัตร 15516/15404
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2557
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 15-17 กันยายน 2557

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน  จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณชุมชนบ้านวังยาวน้อย ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมืองทั้ง 3 สถานีตรวจวัดนี้ พบว่าสามารถตรวจวัดค่าแรงสั่นสะเทือนได้ทั้ง 3 แนว ซึ่งในแนวขวางค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.270 มิลลิเมตรต่อวินาที ค่าความถี่ 10.6 เฮิร์ตซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00493 มิลลิเมตร ในแนวตั้ง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.175 มิลลิเมตรต่อวินาที ค่าความถี่ 9.3 เฮิร์ตซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00306 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.603 มิลลิเมตรต่อวินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 9.2 เฮิรตซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00995 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  2. บริเวณบ้านน้อยพัฒนา ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมืองทั้ง 3 สถานีตรวจวัดนี้ พบว่าสามารถตรวจวัดค่าแรงสั่นสะเทือนได้ทั้ง 3 แนว ซึ่งในแนวขวางค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.143 มิลลิเมตรต่อวินาที ค่าความถี่ 8.9 เฮิร์ตซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.02525 มิลลิเมตร ในแนวตั้ง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.0635 มิลลิเมตรต่อวินาที ค่าความถี่ 26.5 เฮิร์ตซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.000041 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.0952 มิลลิเมตรต่อวินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 10.3 เฮิรตซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00153 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  3. บริเวณสามแยกเส้นทางจากพื้นที่โครงการ-บ้านสระแก้วจุดที่อยู่ใกล้ที่สุด ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมืองทั้ง 3 สถานีตรวจวัดนี้ พบว่าสามารถตรวจวัดค่าแรงสั่นสะเทือนได้ทั้ง 3 แนว ซึ่งในแนวขวางค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.317 มิลลิเมตรต่อวินาที ค่าความถี่ 40 เฮิร์ตซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0357 มิลลิเมตร ในแนวตั้ง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.683 มิลลิเมตรต่อวินาที ค่าความถี่ 39.4 เฮิร์ตซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00301 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.381 มิลลิเมตรต่อวินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 14.8 เฮิรตซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00485 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 

หมายเหตุ :*มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(7พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณชุมชนบ้านวังยาวน้อย 2.บริเวณบ้านน้อยพัฒนา 3.บริเวณสามแยกเส้นทางจากพื้นที่โครงการ-บ้านสระแก้วจุดที่อยู่ใกล้ที่สุด
 โดย บริษัท ทอพ - คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5330424
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]