การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. บุฮม
 อำเภอ เชียงคาน
 จังหวัด เลย
 เลขที่ประทานบัตร 27164/15740
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 9 เมษายน 2558

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน  จำนวน 1 สถานี

  1. บริเวณขอบแปลงประทานบัตรด้านติดถนนขนส่งแร่ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมืองทั้ง 3 สถานีตรวจวัดนี้ พบว่าสามารถตรวจวัดค่าแรงสั่นสะเทือนได้ทั้ง 3 แนว ซึ่งในแนวขวางค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.516 มิลลิเมตรต่อวินาที ค่าความถี่ 99.1 เฮิร์ตซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00622มิลลิเมตร ในแนวตั้ง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.664 มิลลิเมตรต่อวินาที ค่าความถี่ 11.1 เฮิร์ตซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00782 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.983 มิลลิเมตรต่อวินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 10.5 เฮิรตซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.1002 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

หมายเหตุ :*มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(7พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

 สถานที่ตรวจวัด บริเวณขอบแปลงประทานบัตรด้านติดถนนขนส่งแร่
 โดย บริษัท 365 ไมน์นิ่ง แอนด์ เอ็นไวรอนเม้นทอล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5330325
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]