การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เทศบาลตำบลเอราวัณ
 อำเภอ เอราวัณ
 จังหวัด เลย
 เลขที่ประทานบัตร 27157/15202
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 1 เมษายน 2558

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน  จำนวน 1 สถานี

  1. บริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำเขาดิน พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดทั้ง 3 แนว คือ แนวขวาง ความเร็วอนุภาคสูงสุด เท่ากับ 1.74 มิลลิเมตรต่อวินาที ความถี่ 42 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด 0.02098 มิลลิเมตร ในแนวตั้ง ความเร็วอนุภาคสูงสุด เท่ากับ 0.824 มิลลิเมตรต่อวินาที ความถี่ 36 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด 0.07239 มิลลิเมตร และในแนวยาวความเร็วอนุภาคสูงสุด เท่ากับ 1.16มิลลิเมตรต่อวินาที ความถี่ 50 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด 0.03919 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย)

หมายเหตุ :*มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(7พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

 สถานที่ตรวจวัด บริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำเขาดิน
 โดย บริษัท ไมนิ่ง เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนต์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4987977
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]