การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. ผาน้อย
 อำเภอ วังสะพุง
 จังหวัด เลย
 เลขที่ประทานบัตร 26987/15635
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 2 เมษายน 2558

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 1 สถานี

  1. บริเวณวัดป่าบ้านหนองขาม ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคในแนวขวาง เท่ากับ 0.622 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 30.1 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.01260 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.749 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 31.4 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.000871 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.716 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 31.0 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00924 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
 สถานที่ตรวจวัด บริเวณวัดป่าบ้านหนองขาม
 โดย บริษัท ไมนิ่ง เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนต์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5002389
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]