การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. สวายจีก
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด บุรีรัมย์
 เลขที่ประทานบัตร 27271/15204
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2557
 รายละเอียด
 
 • ในวันที่ 31 มกราคม 2557

 เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน  จำนวน 1 สถานี

  1.บริเวณบ่อขุมเหมืองของโครงการ

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH) เท่ากับ 7.73 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ 6.5-9.2)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณความขุ่น เท่ากับ 1.50 NTU(ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดความกระด้างทั้งหมด(Total Hardness) เท่ากับ 173.6 mg/l as CaCO3  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดเหล็ก(Iron) เท่ากับ 0.100 mg/l(ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate) เท่ากับ 34.95 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนแขวนลอยทั้งหมด(Total Suspended Solids) เท่ากับ 5.6 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 336 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน  จำนวน 2 สถานี

1.บริเวณบ่อบาดาลบ้านพลวง

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH) เท่ากับ 6.92 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ 6.5-9.2)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณความขุ่น เท่ากับ 0.62 NTU(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 20 NTU)
 • ผลการตรวจวัดความกระด้างทั้งหมด(Total Hardness) เท่ากับ 336.8 mg/l as CaCO3  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ ไม่มากกว่า 500 mg/l  as CaCO3)
 • ผลการตรวจวัดเหล็ก(Iron) เท่ากับ 0.280 mg/l(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 1.0 mg/l) 
 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate) เท่ากับ 25.2 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 250 mg/l) 
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนแขวนลอยทั้งหมด(Total Suspended Solids) เท่ากับ <2 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 858 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 1,200 mg/l)

2.บริเวณบ่อบาดาลบ้านโคกตาสิงห์

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH) เท่ากับ 6.85 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ 6.5-9.2)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณความขุ่น เท่ากับ 1.18 NTU(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 20 NTU)
 • ผลการตรวจวัดความกระด้างทั้งหมด(Total Hardness) เท่ากับ 218.4 mg/l as CaCO3  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ ไม่มากกว่า 500 mg/l  as CaCO3)
 • ผลการตรวจวัดเหล็ก(Iron) เท่ากับ 0.080 mg/l(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 1.0 mg/l) 
 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate) เท่ากับ 25.6 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 250 mg/l) 
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนแขวนลอยทั้งหมด(Total Suspended Solids) เท่ากับ 2.4 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 442 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 1,200 mg/l)

หมายเหตุ: *มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ.2537 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพในแหล่งน้ำผิวดิน ประเภทที่ 3
        *มาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2542) เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ่อขุมเหมืองของโครงการ 2.บริเวณบ่อบาดาลบ้านพลวง 3.บริเวณบ่อบาดาลบ้านโคกตาสิงห์
 โดย บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5209030
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]