การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. วังสวาบ
 อำเภอ ภูผาม่าน
 จังหวัด ขอนแก่น
 เลขที่ประทานบัตร 15518/15458
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2557
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 15-18 กันยายน 2557

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 4 สถานี

  1. บริเวณหมุดหลักฐานที่ 2 ของพื้นที่ประทานบัตรที่ 15519/15459 ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคในแนวขวาง เท่ากับ 0.698 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 6.8 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0143 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.714 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 26.9 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.000557 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.30 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 18.6 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.112 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  2. บริเวณหมุดหลักฐานที่ 3 ของพื้นที่ประทานบัตรที่ 15518/15458 ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคในแนวขวาง เท่ากับ 1.08 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 31.5 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0236 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.746 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 27.7 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00398 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.778 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 13.0 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00528 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  3. บริเวณบ้านวังผาดำ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคในแนวขวาง เท่ากับ 0.651 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 6.7 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0158 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.651 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 34.1 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00451 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.905 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 5.2 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0171 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  4. บริเวณวัดภูถ้ำแกลบ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคในแนวขวาง เท่ากับ 0.302 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 17.8 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0198 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.143 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 18.5 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00130 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.206 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 11.6 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00288 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  • ในระหว่างวันที่ 9-12 ธันวาคม 2557

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 4 สถานี

  1. บริเวณหมุดหลักฐานที่ 2 ของพื้นที่ประทานบัตรที่ 15519/15459 ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคในแนวขวาง เท่ากับ 2.30 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 17.5 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0191 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.746 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 24.7 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00504 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.27 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 18.1 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0100 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  2. บริเวณหมุดหลักฐานที่ 3 ของพื้นที่ประทานบัตรที่ 15518/15458 ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคในแนวขวาง เท่ากับ 0.937 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 13.3 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0141 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.651 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 9.9 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0164 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.746 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 16.8 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00806 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  3. บริเวณบ้านวังผาดำ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคในแนวขวาง เท่ากับ 8.67 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 18.8 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0716 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 8.35 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 17.8 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0609 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 12.4 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 16.3 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.112 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  4. บริเวณวัดภูถ้ำแกลบ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคในแนวขวาง เท่ากับ 0.254 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 25.9 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00603 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.524 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 33.0 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00241 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.302 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 18.0 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00256 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(พ.ศ.2548)

 สถานที่ตรวจวัด .บริเวณหมุดหลักฐานที่ 2 ของพื้นที่ประทานบัตรที่ 15519/15459 2.บริเวณหมุดหลักฐานที่ 3 ของพื้นที่ประทานบัตรที่ 15518/15458 3.บริเวณบ้านวังผาดำ 4.บริเวณวัดภูถ้ำแกลบ
 โดย บริษัท ทอพ - คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5621885
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]