การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. วังสวาบ
 อำเภอ ภูผาม่าน
 จังหวัด ขอนแก่น
 เลขที่ประทานบัตร 15518/15458
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2558

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 4 สถานี

  1. บริเวณหมุดหลักฐานที่ 2 ของพื้นที่ประทานบัตรที่ 15519/15459 ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคในแนวขวาง เท่ากับ 4.25 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 17.1 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0418 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 3.00 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 40 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0107 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 3.92 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 16.4 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0299 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  2. บริเวณหมุดหลักฐานที่ 3 ของพื้นที่ประทานบัตรที่ 15518/15458 ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคในแนวขวาง เท่ากับ 0.365 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 20.9 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00434 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.270 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 6.6 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00701 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.460 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 13.3 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00526 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  3. บริเวณบ้านวังผาดำ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคในแนวขวาง เท่ากับ 0.175 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 11.9 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00211 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 34.1 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00055 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.238 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 13.0 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00627 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  4. บริเวณวัดภูถ้ำแกลบ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าแรงสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากค่าความเร็วอนุภาคมีค่า <0.254 มิลลิเมตร/วินาที

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(พ.ศ.2548)

 สถานที่ตรวจวัด 1..บริเวณหมุดหลักฐานที่ 2 ของพื้นที่ประทานบัตรที่ 15519/15459 2.บริเวณหมุดหลักฐานที่ 3 ของพื้นที่ประทานบัตรที่ 15518/15458 3.บริเวณบ้านวังผาดำ 4.บริเวณวัดภูถ้ำแกลบ
 โดย บริษัท ทอพ - คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4987934
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]