การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. สวายจีก
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด บุรีรัมย์
 เลขที่ประทานบัตร 27265/15279
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2558
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 30 กันยายน 2558

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน จำนวน 1 สถานี

1.บริเวณน้ำบาดาลบ้านพลวง

  • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.34 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 6.5-9.2)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ <2 mg/l (ไม่มีมาตรฐานกำหนด)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนละลาย (Total Dissolve Soilds) เท่ากับ 112 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่เกิน 1,200 mg/l) 
  • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 0.11 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่เกิน 20 NTU)
  •  ผลการตรวจวัดความกระด้าง (Total Hardness) เท่ากับ 32.4 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ ไม่เกิน 500 mg/l)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต (Sulfate) เท่ากับ 4.27 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ ไม่เกิน 250 mg/)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็ก (Total Iron) เท่ากับ 0.008 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ ไม่เกิน 1 mg/l)

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ.2551

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณน้ำบาดาลบ้านพลวง
 โดย บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5318692
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]