การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. เทศบาลตำบลบ้านแปะ
 อำเภอ จอมทอง
 จังหวัด เชียงใหม่
 เลขที่ประทานบัตร 31224/15464
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2558
 รายละเอียด
 
 • ในเดือนกรกฎาคม 2558

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน 3 สถานี

1. บริเวณแม่น้ำปิงบริเวณบ้านสบแปะ

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.3(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
 • ผลการตรวจวัดค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 3.7 mg/l (เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 2.0 mg/l) 
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด(Total Suspended Solids) เท่ากับ 17.2 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)  
 • ผลการตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด(Total Coliform Bacteria) เท่ากับ <2,000 MPN/100 ml  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด คือ มีค่าไม่เกิน 4,000 MPN/100 ml)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (DO) เท่ากับ 4.0 mg/l (อยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด คือ ไม่น้อยกว่า 4.0 mg/l) 

2.บริเวณแม่น้ำปิงใต้บ้านสบแปะ

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.1 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
 • ผลการตรวจวัดค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 2.5 mg/l (เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 2.0 mg/l) 
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด(Total Suspended Solids) เท่ากับ 18.6 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)  
 • ผลการตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด(Total Coliform Bacteria) เท่ากับ <2,000 MPN/100 ml  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด คือ มีค่าไม่เกิน 4,000 MPN/100 ml)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (DO) เท่ากับ 4.1 mg/l (อยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด คือ ไม่น้อยกว่า 4.0 mg/l)  

3.บริเวณแม่น้ำแปะ

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.2 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
 • ผลการตรวจวัดค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 3.6 mg/l (เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 2.0 mg/l) 
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด(Total Suspended Solids) เท่ากับ 16.4 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลการตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด(Total Coliform Bacteria) เท่ากับ <2,000 MPN/100 ml  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด คือ มีค่าไม่เกิน 4,000 MPN/100 ml)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (DO) เท่ากับ 4.1 mg/l (อยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด คือ ไม่น้อยกว่า 4.0 mg/l)
 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณแม่น้ำปิงบริเวณบ้านสบแปะ 2.แม่น้ำปิงใต้บ้านสบแปะ 3. บริเวณแม่น้ำแปะ
 โดย บริษัท พี.เอส.พี. ไมนิ่งแอนด์เอ็นวิรอนเม้นทอลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5208951
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]