การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. เทศบาลตำบลโคกตูม
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด ลพบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 29175/15605
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินในปี พ.ศ.2556
 รายละเอียด
 
 • ในวันที่ 23 เดือนสิงหาคม 2556

เรื่องผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน  จำนวน 3  สถานี

1. อ่างเก็บน้ำห้วยซับเหล็ก

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.32 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0 – 9.0)
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนทั้งหมด (Total Suspended Solids) เท่ากับ 7.4 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 316.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณความขุ่น เท่ากับ 0.62 NTU(ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน 
 • ผลการตรวจวัดความกระด้างทั้งหมด(Total Hardness) เท่ากับ 131.4 mg/l as CaCO3  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน

2.. บ่อขุมเหมือง

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.01(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0 – 9.0)
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนทั้งหมด (Total Suspended Solids) เท่ากับ 10.8 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 740.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณความขุ่น เท่ากับ 0.05 NTU(ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน 
 • ผลการตรวจวัดความกระด้างทั้งหมด(Total Hardness) เท่ากับ 291.6 mg/l as CaCO3  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน

3. บ่อดักตะกอนทางทิศใต้ของโครงการ

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ7.17(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0 – 9.0)
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนทั้งหมด (Total Suspended Solids) เท่ากับ 5.6 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 400.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณความขุ่น เท่ากับ 0.60 NTU(ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน 
 • ผลการตรวจวัดความกระด้างทั้งหมด(Total Hardness) เท่ากับ 262.8 mg/l as CaCO3  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

6หมายเหตุ: *มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) แหล่งน้ำประเภท 3

 สถานที่ตรวจวัด 1. อ่างเก็บน้ำห้วยซับเหล็ก 2.บ่อขุมเหมือง 3.บ่อดักตะกอนทางทิศใต้ของโครงการ
 โดย บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5002394
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]