การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เทศบาลตำบลหน้าพระลาน
 อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ
 จังหวัด สระบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 28610/15418
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2557
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 17 ธันวาคม 2557

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสันสะเทือน  จำนวน 4 สถานี

  1. บริเวณบ้านคุ้งเขาเขียว ( ตรวจวัดบริเวณโรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว) ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคในแนวขวาง เท่ากับ <0.254 มิลลิเมตร/วินาที  ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ <0.254 มิลลิเมตร/วินาที  และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ<0.254 มิลลิเมตร/วินาที
  2. บริเวณบ้านซับชะอม ( ตรวจวัดบริเวณสถานีอนามัยบ้านซับชะอม) ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคในแนวขวาง เท่ากับ <0.254 มิลลิเมตร/วินาที  ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ <0.254 มิลลิเมตร/วินาที  และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ<0.254 มิลลิเมตร/วินาที
  3. บริเวณบ้านสะพานขาว ( ตรวจวัดบริเวณโรงเรียนบ้านธารทองแดง) ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคในแนวขวาง เท่ากับ <0.254 มิลลิเมตร/วินาที  ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ <0.254 มิลลิเมตร/วินาที  และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ<0.254 มิลลิเมตร/วินาที
  4. บริเวณวัดถ้ำศิวิไล (สำนักสงฆ์วัดถ้ำศิวิไล)ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคในแนวขวาง เท่ากับ<0.254 มิลลิเมตร/วินาที ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ<0.254 มิลลิเมตร/วินาที และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ<0.254 มิลลิเมตร/วินาที

**หมายเหตุ :*มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง (7พฤศจิกายน 2548)ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านคุ้งเขาเขียว ( ตรวจวัดบริเวณโรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว) 2.บริเวณบ้านซับชะอม ( ตรวจวัดบริเวณสถานีอนามัยบ้านซับชะอม)3.บริเวณบ้านสะพานขาว ( ตรวจวัดบริเวณโรงเรียนบ้านธารทองแดง)4.บริเวณวัดถ้ำศิวิไล (สำนักสงฆ์วัดถ้ำศิวิไล)
 โดย บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5330106
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]