การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. หนองบัว
 อำเภอ บ้านหมอ
 จังหวัด สระบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 28672/15275
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 2-3 เดือนพฤษภาคม 2558

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 1 สถานี

  1. บริเวณวัดหนองเขศรีมงคล ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 65.8 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 89.8 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)

   .  ในระหว่างวันที่ 3-4 เดือนพฤษภาคม 2558

  1.บริเวณวัดหนองเขศรีมงคล ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ62.4 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 99.9 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)

    .  ในระหว่างวันที่ 4-5 เดือนพฤษภาคม 2558

  1.บริเวณวัดหนองเขศรีมงคล ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 67.5 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 100.5 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15 (พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณวัดหนองเขศรีมงคล
 โดย บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5290034
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]