การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เทศบาลตำบลโคกตูม
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด ลพบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 29144/15226
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ประจำปี 2558
 รายละเอียด
 
 • ในระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2558

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 3 สถานี

 1. บริเวณวัดถ้ำเต่าสามัคคีธรรม ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 59.7 dB(A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 87.0 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 2. บริเวณห้วยขมิ้น ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 54.8 dB (A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 89.6 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 3. บริเวณบ้านห้วยขิ้น ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 52.6 dB (A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 90.1 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 • ในระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2558

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 3 สถานี

 1. บริเวณวัดถ้ำเต่าสามัคคีธรรม ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 56.8 dB(A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 85.8 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 2. บริเวณห้วยขมิ้น ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 61.4 dB (A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 98.2 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 3. บริเวณบ้านห้วยขิ้น ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 55.3 dB (A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 86.5 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 • ในระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2558

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 3 สถานี

 1. บริเวณวัดถ้ำเต่าสามัคคีธรรม ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 57.4 dB(A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 80.6 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 2. บริเวณห้วยขมิ้น ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 56.9 dB (A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 93.9 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 3. บริเวณบ้านห้วยขิ้น ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 54.2 dB (A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 83.3 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 • ในระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2558

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 3 สถานี

 1. บริเวณวัดถ้ำเต่าสามัคคีธรรม ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 55.0 dB(A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 82.1 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 2. บริเวณห้วยขมิ้น ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 53.2 dB (A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 83.6 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 3. บริเวณบ้านห้วยขิ้น ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 57.2 dB (A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 92.4 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15(พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณวัดถ้ำเต่าสามัคคีธรรม 2.บริเวณห้วยขมิ้น 3.บริเวณบ้านห้วยขมิ้น
 โดย บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5205285
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]