การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. สามแยก
 อำเภอ วิเชียรบุรี
 จังหวัด เพชรบูรณ์
 เลขที่ประทานบัตร 25615/15411
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2557
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2557 
  • เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 4 สถานี
  1. บริเวณโรงโม่หินของโครงการ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 52.40 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 99.8 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  2. บริเวณวัดท่าเกย ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 48.5 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 90.7 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  3. บริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำแก้วประสิทธิ์ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 45.67 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 83.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  4. บริเวณลำจังหัน (ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 52.67 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 96.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15(พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ 2.บริเวณวัดท่าเกย 3.บริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำแก้วประสิทธิ์ 4.บริเวณลำจังหัน (ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ)
 โดย บริษัท เอ็นวาย เทคนิคอล เซอร์วิส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5203225
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]