การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. นายม
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด เพชรบูรณ์
 เลขที่ประทานบัตร 25572/15561
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2557
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 4 เมษายน 2557

เรื่องผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน  จำนวน  3 สถานี

 1. บริเวณคลองหินส้มโง้ม

           ***น้ำแห้งไม่สามรถทำการตรวจวัดได้

 2.. บริเวณคลองซับไม้แกบ

  • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.20 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0 – 9.0)
  • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวน (Suspended Solids) เท่ากับ 27.6 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 168 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดความกระด้าง (Total Hardness) เท่ากับ 114.1 mg/l as CaCO3(ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 289.00 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็ก (Total Iron) เท่ากับ 0.929 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 

3. บริเวณบ่อดักตะกอน

   ***ไม่สามารถทำการตรวจวัดได้เนื่องจากน้ำแห้ง

***มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ.2537

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณคลองหินส้มโง้ม 2.บริเวณคลองซับไม้แกบ 3.บริเวณบ่อดักตะกอน
 โดย บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5621747
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]