การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. ซับไม้แดง
 อำเภอ บึงสามพัน
 จังหวัด เพชรบูรณ์
 เลขที่ประทานบัตร 25569/15630
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2557
 รายละเอียด
 ในวันที่ 2 เมษายน 2557 

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน 3 สถานี

1. บริเวณห้วยซับไพลวัลย์

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.56 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 2.16 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)    
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 166.7 mg/L as CaCO(ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)  
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.364 mg/L  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

2. บริเวณห้วยตะกั่ว

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.58 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 1.94 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)    
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 239.6 mg/L as CaCO(ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)  
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.473 mg/L  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

3. บริเวณคลองตะกรุดหิน

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.42 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 1.18 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)    
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 264.6 mg/L as CaCO(ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)  
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.330 mg/L  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

 

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน   จำนวน 2 สถานี

1. บริเวณบ่อบาดาลบ้านซับไพรวัลย์

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.00 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ 6.5-9.2)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 1.64 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 20 NTU)    
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 325.0 mg/L as CaCO(เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 500)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.199 mg/L  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 1.0)

2. บริเวณบ่อบาดาลบ้านซับสมพงษ์

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 6.77 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ 6.5-9.2)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 0.49 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 20 NTU)    
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 454.2 mg/L as CaCO(เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 500)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.112 mg/L  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 1.0)

 

**มาตรฐานตามประกาศทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 12(พ.ศ.2542) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

 *มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมตามน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน

 สถานที่ตรวจวัด 1บริเวณห้วยซับไพลวัลย์ 2.บริเวณห้วยตะกั่ว 3.บริเวณคลองตะกรุดหิน 4.บริเวณบ่อบาดาลบ้านซับไพรวัลย์ 5.บริเวณบ่อบาดาลบ้านซับสมพงษ์
 โดย บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5290055
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]