การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. ซับไม้แดง
 อำเภอ บึงสามพัน
 จังหวัด เพชรบูรณ์
 เลขที่ประทานบัตร 25569/15630
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ปี พ.ศ. 2557
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่  25-26 พฤศจิกายน 2557

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 5 สถานี

  1. บริเวณสำนักงานโรงโม่หินของโครงการ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 63.1 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 100.6 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  2. บริเวณวัดซับไพรวัล์แสวงธรรม ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 56.5 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 92.1 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  3. บริเวณบ้านเขาขาด ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 51.4 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 78.9 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  4. บริเวณบ้านร้อยไร่ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 56.6 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 93.5  dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  5. บริเวณบ้านเขาใหญ่ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 47.0 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 83.1 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง 

 หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15 (พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณสำนักงานโรงโม่หินของโครงการ 2.บริเวณวัดซับไพรวัล์แสวงธรรม 3.บริเวณบ้านเขาขาด4.บริเวณบ้านร้อยไร่ 5.บริเวณบ้านเขาใหญ่
 โดย บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5205112
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]