การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. ท่าโรง
 อำเภอ วิเชียรบุรี
 จังหวัด เพชรบูรณ์
 เลขที่ประทานบัตร 25616/15392
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2557
 รายละเอียด
 
 • ในเดือนธันวาคม 2557

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน จำนวน 2 สถานี

1. บริเวณน้ำบาดาลบ้านมาบเสมอ

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.5(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 7.0-8.5)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ <0.01 NTU 
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 405 mg/l 
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด(Total Suspended Solids) เท่ากับ 0.8 mg/l
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 264 mg/l as CaCO3
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ <0.005 mg/L
 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต (Sulfate) เท่ากับ 0.308 mg/L

2. บริเวณน้ำบาดาลบ้านโคกสำราญ

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.6 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 7.0-8.5)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 0.32 NTU 
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ490mg/l 
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด(Total Suspended Solids) เท่ากับ 1.6 mg/l
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 194 mg/l as CaCO3
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ <0.005 mg/L
 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต (Sulfate) เท่ากับ 3.39 mg/L

 หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ.2537 เรื่องกำหนดคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับป้องกัน ด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ.2551

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณน้ำบาดาลบ้านมาบเสมอ 2.บริเวณน้ำบาดาลบ้านโคกสำราญ
 โดย บริษัท ไมนิ่ง เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนต์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5293611
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]