การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เทศบาลตำบลแม่กา
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด พะเยา
 เลขที่ประทานบัตร 31110/15408
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่  25-27 พฤศจิกายน 2558

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 7 สถานี

  1. บริเวณสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 49.2 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 85.0 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  2. บริเวณชุมชนบ้านบัว ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 53.7 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 77.7 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  3. บริเวณวัดแม่กาหลวง ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 53.9 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 76.1 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  4. บริเวณวัดร่องขุย ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 44.8 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 80.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  5. บริเวณวัดพระธาตุดอยน้อย ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 49.0 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 86.9 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง
  6. บริเวณพระธาตุแจ้โว้ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 46.2 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 88.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง
  7. บริเวณโรงโม่หินของโครงการ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 59.8 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 94.8 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง

 หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15 (พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา 2.บริเวณชุมชนบ้านบัว 3.บริเวณวัดแม่กาหลวง 4.บริเวณวัดร่องขุย 5.บริเวณวัดพระธาตุดอยน้อย 6.บริเวณพระธาตุแจ้โว้ 7.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ
 โดย บริษัท ทอพ - คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5202179
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]