การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. ตะกุดไร
 อำเภอ ชนแดน
 จังหวัด เพชรบูรณ์
 เลขที่ประทานบัตร 25593/15456
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ปี 2557
 รายละเอียด
  ในวันที่ 29 เมษายน 2557

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน   จำนวน 2 สถานี

1. บริเวณบ้านโปร่งนกแก้ว

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.53 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ 6.5-9.2)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 361.0 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 20 NTU)  
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ <2 mg/L (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 536 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 1200)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 0.73/L as CaCO(เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 500)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต (Sulfate) เท่ากับ 0.058 mg/L (เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 250)

2. บริเวณเขารังแตน

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.36(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 7.0-9.2)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 394.2mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 20)  
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ <2 mg/L (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 440mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 1200)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 0.53mg/L as CaCO(เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 500)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต (Sulfate) เท่ากับ 66.4mg/L (เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 250)

**มาตรฐานตามประกาศทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 12(พ.ศ.2542) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

** ประทานบัตรที่ 25593/15456,25594/15457และ25595/15386

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านโปร่งนกแก้ว 2.บริเวณบ้านเขารังแตน
 โดย บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5331285
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]