การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. นาขุนไกร
 อำเภอ ศรีสำโรง
 จังหวัด สุโขทัย
 เลขที่ประทานบัตร 30686/15119
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจคุณภาพน้ำใต้ดิน ประจำปี 2558
 รายละเอียด
 
 • ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558

เรื่องผลการตรวจคุณภาพน้ำใต้ดิน จำนวน 3 สถานี

1. บริเวณบ้านลุเต่า

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.22 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 6.5-9.2)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ <2 mg/l (ไม่มีมาตรฐานกำหนด)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนละลาย (Total Dissolve Soilds) เท่ากับ 432 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า  1,200 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดความกระด้าง (Total Hardness) เท่ากับ 223.1 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ 500 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 0.55 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 20 NTU)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็ก (Total Iron) เท่ากับ 0.032 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ น้อยกว่า 1 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต (Sulfate) เท่ากับ 56.74 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ น้อยกว่า 250 mg/l)

2. บริเวณบ้านลุตะแบก

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 6.52 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 6.5-9.2)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ <2 mg/l (ไม่มีมาตรฐานกำหนด)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนละลาย (Total Dissolve Soilds) เท่ากับ 156 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า  1,200 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดความกระด้าง (Total Hardness) เท่ากับ 39.8 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ 500 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 0.66 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 20 NTU)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็ก (Total Iron) เท่ากับ 0.022 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ น้อยกว่า 1 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต (Sulfate) เท่ากับ 46.11 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ น้อยกว่า 250 mg/l)

3. บริเวณบ้านผาแดง

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 6.47 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 6.5-9.2)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 7.2 mg/l (ไม่มีมาตรฐานกำหนด)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนละลาย (Total Dissolve Soilds) เท่ากับ 192 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า  1,200 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดความกระด้าง (Total Hardness) เท่ากับ 37.8 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ 500 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 0.79 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 20 NTU)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็ก (Total Iron) เท่ากับ 0.015 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ น้อยกว่า 1 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต (Sulfate) เท่ากับ 32.45 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ น้อยกว่า 250 mg/l)

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกัยในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2551

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านลุเตา 2.บริเวณบ้านลุตะแบก 3.บริเวณบ้านผาแดง
 โดย บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5211510
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]