การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. อ่างหิน
 อำเภอ ปากท่อ
 จังหวัด ราชบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 21085/15915
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2557
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์- 2มีนาคม 2557

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง  จำนวน 5 สถานี

  1. บริเวณวัดถ้ำยอดทอง ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 51.80 dB (A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 92.0dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  2. บริเวณบ้านหนองริ้น ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย  24  ชั่วโมง  เท่ากับ 58.83 dB (A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 98.2dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  3. บริเวณโรงเรียนวัดเขาถ้ำกุญชร ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 56.80 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 101.0 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  4. บริเวณบ้านเขาพระเอก ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 48.10 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 89.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  5. บริเวณบ้านเขากูบ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 51.87dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 95.5dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)

หมายเหตุ:*มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 และมาตรฐานควบุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ประกาศกระทรวงทรัพยากรสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (29 ธันวาคม 2548) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ) และระดับเสียงสูงสุด มีค่าได้ไม่เกิน 115 เดซิเบล(เอ)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณวัดถ้ำยอดทอง 2.บริเวณบ้านหนองริ้น 3.บริเวณโรงเรียนวัดเขาถ้ำกุญชร 4.บริเวณบ้านเขาพระเอก5. บริเวณบ้านเขาพระเอก
 โดย บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5202149
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]