การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. เทศบาลตำบลแม่ทะ
 อำเภอ แม่ทะ
 จังหวัด ลำปาง
 เลขที่ประทานบัตร 30414/15294
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2551
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2551

เรื่องผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน  จำนวน  1 สถานี
         1. บริเวณห้วยแม่ทะ
               -  ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 8.31 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0 – 9.0)
               -  ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 12.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
               -  ผลการตรวจวัดค่า DO เท่ากับ 4.10 มิลลิกรัม/ลิตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
               -  ผลการตรวจวัดค่า BOD เท่ากับ 1.8 มิลลิกรัม/ลิตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
               -  ผลการตรวจวัดค่า NO เท่ากับ 0.023 มิลลิกรัม/ลิตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
               -  ผลการตรวจวัดค่า NH เท่ากับ <0.1 มิลลิกรัม/ลิตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน  จำนวน 2 สถานี
          1. บริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านผาลาด
                -  ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง () เท่ากับ 7.11 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
                -  ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น () เท่ากับ 5.7 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
                -  ผลการตรวจวัดค่าของแข็งรวม (Total Solids) เท่ากับ 610 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
                -  ผลการตรวจวัดค่าตะกอนแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ <0.1 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
                -  ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 426.5 mg/l as CaCO(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด)
                -  ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.795 mg/l  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
          2. บริเวณบ่อบาดาลบ้านผาลาด
                -  ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 8.03 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
                -  ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ4.2  NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
                -  ผลการตรวจวัดค่าของแข็งรวม (Total Solids) เท่ากับ576.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
                -  ผลการตรวจวัดค่าตะกอนแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ <0.1 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
                -  ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 463.07 mg/l as CaCO (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด)
                -  ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.091 mg/l  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

 

หมาเหตุ:*มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน(ประเภทที่3) ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537)

หมายเหตุ:**มาตรฐานประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับป้องกันด้านสาธารณสุขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

มาตรฐานคุณภาพ

น้ำบาดาล

เกณฑ์กำหนดที่เหมาะสม

เกณฑ์อนุโลมสูงสุด

ความเป็นกรด-ด่าง(pH)

7.0 - 8.5

 6.5 - 9.2

ปริมาณสารแขวนลอย

(Suspended Solids)

 ไม่ได้กำหนด

 ไม่ได้กำหนด

ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลาย

น้ำ(Total Dissolved Solids)

600 mg/l

1,200 mg/l  

ความกระด้างทั้งหมด

(Total Hardness)

 300 mg/l as CaCO3

500 mg/l as CaCO3

ค่าความขุ่น (Turbidity)

5 NTU

20 NTU

ปริมาณเหล็กทั้งหมด

(Total Iron)

0.5 mg/l

1.0 mg/l

ซัลเฟต (Sulfate)

 200 mg/l

 250 mg/l

 

 สถานที่ตรวจวัด 1.ห้วยแม่ทะ 2.น้ำบ่อตื้นบ้านผาลาด 3.บ่อบาดาลบ้านผาลาด
 โดย บริษัท เอ็นแคด คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5328856
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]