การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. ตาเนาะแมเราะ
 อำเภอ เบตง
 จังหวัด ยะลา
 เลขที่ประทานบัตร 31535/15394
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558
 รายละเอียด
 ในระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2558 

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณบ้านบ่อน้ำร้อน ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 55.6 dB (A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 82.4 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  2. บริเวณบ้านปิยมิตร 1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ  53.7 dB (A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 81.0 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  3. บริเวณโรงโม่หินของโครงการ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 61.1 dB (A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 87.7 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง) 

ในระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2558 

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณบ้านบ่อน้ำร้อน ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 56.4 dB (A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 84.5 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  2. บริเวณบ้านปิยมิตร 1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ  53.1 dB (A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 82.6 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  3. บริเวณโรงโม่หินของโครงการ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 62.8 dB (A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 89.7 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง) 

 

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15(พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านบ่อน้ำร้อน 2.บริเวณชุมชนบ้านปิยมิตร 1 3.บริเวณโร่งโม่หินของโครงการ
 โดย บริษัท เอ็ม.พี.คอนซัลแตนท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5205287
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]