การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. ห้วยทราย
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
 เลขที่ประทานบัตร 21186/14721
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558
 รายละเอียด
 ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2558 

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 1 สถานี

  1. บริเวณบ้านเรือนราษฎรทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 45.5 dB(A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 82.0 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15(พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1บริเวณบ้านเรือนราษฎรทางทิศตะวันตกเฉียงใต้.
 โดย บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคดนโลยี จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5205102
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]