การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. เทศบาลตำบลแม่ปาน
 อำเภอ ลอง
 จังหวัด แพร่
 เลขที่ประทานบัตร 32113/15496
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ประจำเดือนมีนาคม 2551
 รายละเอียด
 

เรื่องผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน  จำนวน 3 สถานี
            1. บริเวณห้วยปุ้งจี้
                  -  ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.3(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0 – 9.0)
                  -  ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 6.4mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
                  -  ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 198mg/l as CaCO3  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
                  -  ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.028mg/L (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
                  -  ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 3.2NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
            2. บริเวณแม่น้ำยม
                  -  ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.4(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0 – 9.0)
                  -  ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ17.6mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
                  -  ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 56mg/l as CaCO3   (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
                  - ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.008mg/L (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
                  -  ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 3.0NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
            3. บริเวณห้วยวังเงิน น้ำแห้งไม่สามารถทำการเก็บตัวอย่างน้ำได้  จึงไม่สามารถที่จะตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินได้

 

หมายเหตุ: * มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) แหล่งน้ำประเภท 3


 สถานที่ตรวจวัด 1.ห้วยปุ้งจี้ 2.แม่น้ำยม 3.ห้วยวังเงิน
 โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอริสวิศวกรรม
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5135406
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]