การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. พงษ์ประศาสน์
 อำเภอ บางสะพาน
 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
 เลขที่ประทานบัตร 21255/15216
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558
 รายละเอียด
 ในวันที่ 18-19 เดือนมีนาคม 2558

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณสำนักงานโรงโม่หินของโครงการ (โรงโม่หินศรีศิลาทอง)ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 63.6 dB(A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 93.7 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  2. บริเวณชุมชนบ้านห้วยแก้ว ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 56.5 dB (A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 76.1 B (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  3. บริเวณชุมชนบ้านไทรหงาทางด้านทิศตะวันออก ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 53.6 dB (A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 84.8 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15(พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณสำนักงานโรงโม่หินของโครงการ 2.บริเวณชุมชนบ้านห้วยแก้ว 3.บริเวณชุมชนบ้านไทรหงาทางด้านทิศตะวันออก
 โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมทริค เอ็นไวรันเม้นท์
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5203291
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]