การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. พงษ์ประศาสน์
 อำเภอ บางสะพาน
 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
 เลขที่ประทานบัตร 21255/15216
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ประจำปี 2558
 รายละเอียด
 ในวันที่ 26 เดือนกันยายน 2558 

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน 3 สถานี

1 บริเวณห้วยเขาม้าร้อง

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 6.8(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
 • ผลการตรวจวัด( Total Suspended Solids)เท่ากับ 36.0 (ไม่ได้กำหนดมาตรฐาน) 
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 152.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)  
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด(Total Hardness) เท่ากับ 36.0 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดความขุ่น(Turbidity) เท่ากับ 19.0 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัด (Total lron) เท่ากับ 0.52 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)  

2.บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยไทรหงษ์

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.2(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
 • ผลการตรวจวัด(Total Suspended Solids)เท่ากับ 7.0 (ไม่ได้กำหนดมาตรฐาน) 
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 62.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)  
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด(Total Hardness) เท่ากับ 8.0 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดความขุ่น(Turbidity) เท่ากับ 4.0 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัด (Total lron) เท่ากับ <0.01 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)     

     หมายเหตุ : มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ.2537

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณห้วยเขาม้าร้อง 2.บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยไทรหงษ์
 โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมทริค เอ็นไวรันเม้นท์
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5621904
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]