การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เทศบาลเมืองหัวหิน
 อำเภอ หัวหิน
 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
 เลขที่ประทานบัตร 12936/15955
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง ในปี พ.ศ. 2557
 รายละเอียด
 ในวันที่ 31 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2557

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณวัดเขาใหญ่อรุณราษฎร์ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 46.0-47.1 dB (A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 82.7-84.1  dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  2. บริเวณชุมชนบ้านนาตาช้าง ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 50.9-62.9 dB (A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 89.9-91.1 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  3. บริเวณสำนักงานโครงการ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 61.8-63.6 dB (A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 94.7-98.6 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง) 

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15(พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณวัดเขาใหญ่อรุณราษฎร์ 2.บริเวณชุมชนบ้านนาตาช้าง 3.บริเวณสำนักงานโครงการ
 โดย บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5202063
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]