การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. สะพลี
 อำเภอ ปะทิว
 จังหวัด ชุมพร
 เลขที่ประทานบัตร 28511/15271
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง ในปี พ.ศ. 2558
 รายละเอียด
  ในวันที่ 28 เมษายน-1 พฤษภาคม 2558

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณบ้านช่องเขา ( ทิศเหนือ)ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 0.149-0.164 dB(A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 0.042-0.050 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  2. บริเวณบ้านพรุใต้ (ทิศตะวันตก) ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 0.164-0.171 dB (A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 0.057-0.064dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  3. บริเวณบ้านเนินสำลี (ทิศตะวันออก) ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 0.137-0.184 dB (A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 0.052-0.063 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)

หมายเหตุ  สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15(พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1บริเวณบ้านช่องเขา ( ทิศเหนือ)2บริเวณบ้านพรุใต้ (ทิศตะวันตก) 3บริเวณบ้านเนินสำลี (ทิศตะวันออก)
 โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5205188
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]