การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. เทศบาลตำบลแม่ปาน
 อำเภอ ลอง
 จังหวัด แพร่
 เลขที่ประทานบัตร 32113/15496
 ลำดับที่ 2
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2551
 รายละเอียด
 

เรื่องผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน  จำนวน 4 สถานี
            1. บริเวณห้วยปุ้งจี้ และ2. บริเวณห้วยวังเงินก่อนผ่านพื้นที่โครงการ  พบว่าทั้ง2สถานีตรวจวัดนี้น้ำแห้งไม่สามารถทำการเก็บตัวอย่างน้ำได้  จึงไม่สามารถที่จะตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินได้
            3. บริเวณห้วยวังเงินจุดที่ไหลผ่านพื้นที่โครงการ
                  -  ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.31(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0 – 9.0)
                  -  ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 5.5mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
                  -  ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 139 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
                  -  ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 52.83 mg/l as CaCO3  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
                 -  ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.31mg/L (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
                 -  ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 4.81NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
           4. บริเวณแม่น้ำยมจุดที่ผ่านชุมชนบ้านแก่งหลวง
                 -  ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.37(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0 – 9.0)
                 -  ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ16.5mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
                 -  ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 123 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
                 -  ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 48.03mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
                 - ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.53mg/L (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
                -  ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 54NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

 

หมายเหตุ: * มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) แหล่งน้ำประเภท 3

 สถานที่ตรวจวัด 1.ห้วยปุ้งจี้ 2.ห้วยวังเงินก่อนผ่านพื้นที่โครงการ 3.ห้วยวังเงินจุดที่ไหลผ่านพื้นที่โครงการ 4.แม่น้ำยมจุดที่ผ่านชุมชนบ้านแก่งหลวง
 โดย บริษัท ไมท์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5135336
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]