การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. โคกไม้ลาย
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด ปราจีนบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 29360/15641
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน พ.ศ.2558
 รายละเอียด
  ในระหว่างวันที่ 6 สิงหาคม 2558

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน  จำนวน 2 สถานี

 1. บริเวณลำรางวัดบึง (หนองบึง)

 • ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH ) เท่ากับ 8.50 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
 • ผลจากการตรวจวัดค่าความขุ่น (turbidity) เท่ากับ 21 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลจากการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 83 mg/l  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลจากการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) 14 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.18 mg/l  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต (Sulfate) เท่ากับ 7.6 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลจากการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) มีค่าเท่ากับ 28 mg/l as CaCO3   (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)    

 2. บริเวณคลองปากพลี

 • ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH ) เท่ากับ 6.40 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
 • ผลจากการตรวจวัดค่าความขุ่น (turbidity) เท่ากับ 30 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลจากการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 50 mg/l  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลจากการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) 24 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ  1.81 mg/l  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต (Sulfate) เท่ากับ 6.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลจากการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) มีค่าเท่ากับ 19 mg/l as CaCO3   (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน  จำนวน 2 สถานี

 1. น้ำบ่อตื้นบ้านโคกไม้ลาย

 • ผลจากการตรวจวัดค่าความขุ่น (turbidity) เท่ากับ 7.0 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ 20 NTU) 
 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 5.30 (ต่ำกว่าเกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ 6.5-9.2)
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.10 mg/l  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 0.5 mg/l)
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต (Sulfate) เท่ากับ 6.6 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 200 mg/l)
 • ผลจากการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) มีค่าเท่ากับ 11 mg/l  as CaCO3   (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 300 mg/l as CaCO3  )
 • ผลจากการตรวจวัดค่าสารทั้งหมดที่ละลายได้ (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 57 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 600 mg/l)
 • ผลจากการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 5.5 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)    

  2. น้ำบ่อตื้นบ้านโคกกะบก

      • ผลจากการตรวจวัดค่าความขุ่น (turbidity) เท่ากับ 11 NTU (ไม่เกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ 20 NTU) 
      • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 4.90 (ต่ำกว่าเกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ 6.5-9.2)
      • ผลจากการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.24 mg/l  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 0.5 mg/l)
      • ผลจากการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต (Sulfate) เท่ากับ 2.8 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 200 mg/l)
      • ผลจากการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) มีค่าเท่ากับ 5.0  mg/l  as CaCO3   (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 300 mg/l as CaCO3  )
      • ผลจากการตรวจวัดค่าสารทั้งหมดที่ละลายได้ (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 87 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 600 mg/l)
      • ผลจากการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 6.4 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 

      ในระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม 2558

      เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน  จำนวน 2 สถานี

       1. บริเวณลำรางวัดบึง (หนองบึง)

      • ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH ) เท่ากับ 7.3 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
      • ผลจากการตรวจวัดค่าความขุ่น (turbidity) เท่ากับ 13 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
      • ผลจากการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 110 mg/l  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
      • ผลจากการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) 6.6 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
      • ผลจากการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.5 mg/l  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
      • ผลจากการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต (Sulfate) เท่ากับ 7.8 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
      • ผลจากการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) มีค่าเท่ากับ 37 mg/l as CaCO3   (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)    

       2. บริเวณคลองปากพลี

      • ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH ) เท่ากับ 6.9 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
      • ผลจากการตรวจวัดค่าความขุ่น (turbidity) เท่ากับ 35 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
      • ผลจากการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 87 mg/l  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
      • ผลจากการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) 30 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
      • ผลจากการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ  2.0 mg/l  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
      • ผลจากการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต (Sulfate) เท่ากับ 4.7 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
      • ผลจากการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) มีค่าเท่ากับ 33 mg/l as CaCO3   (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 

      เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน  จำนวน 2 สถานี

       1. น้ำบ่อตื้นบ้านโคกไม้ลาย

      • ผลจากการตรวจวัดค่าความขุ่น (turbidity) เท่ากับ 1.9 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ 20 NTU) 
      • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 5.4 (ต่ำกว่าเกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ 6.5-9.2)
      • ผลจากการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ <0.1 mg/l  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 0.5 mg/l)
      • ผลจากการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต (Sulfate) เท่ากับ 2.1 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 200 mg/l)
      • ผลจากการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) มีค่าเท่ากับ 19 mg/l  as CaCO3   (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 300 mg/l as CaCO3  )
      • ผลจากการตรวจวัดค่าสารทั้งหมดที่ละลายได้ (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 63 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 600 mg/l)
      • ผลจากการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ <5.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)    

        2. น้ำบ่อตื้นบ้านโคกกะบก

      • ผลจากการตรวจวัดค่าความขุ่น (turbidity) เท่ากับ 9.6 NTU (ไม่เกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ 20 NTU) 
      • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 5.3 (ต่ำกว่าเกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ 6.5-9.2)
      • ผลจากการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.2 mg/l  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 0.5 mg/l)
      • ผลจากการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต (Sulfate) เท่ากับ 7.1 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 200 mg/l)
      • ผลจากการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) มีค่าเท่ากับ 21  mg/l  as CaCO3   (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 300 mg/l as CaCO3  )
      • ผลจากการตรวจวัดค่าสารทั้งหมดที่ละลายได้ (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 87  mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 600 mg/l)
      • ผลจากการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ <5.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 

            

            หมายเหตุ: *มาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2542) เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

                  * มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) แหล่งน้ำประเภท 3

            สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณลำรางวัดบึง (หนองบึง) 2.บริเวณคลองปากพลี 3.น้ำบ่อตื้นบ้านโคกไม้ลาย 4.น้ำบ่อตื้นบ้านโคกกะบก
            โดย บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
            รูป
            เอกสารแนบ
            
            

           Visitor Number
           5135398
            

           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
           ::
           กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
           75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
           โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
           [ที่ตั้งกรมฯ]