การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เทศบาลตำบลเหมือง
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด ชลบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 21378/15248
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559
 รายละเอียด
  ในระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2559
 • เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 3 สถานี
  1. บริเวณชุมชนบ้านไร่ไหหลำ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 57.2 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 92.3 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  2. บริเวณบ้านดอนบน ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 63.4 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 103.2 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  3. บริเวณวัดหน้าเขาบ่อยาง ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 49.1 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 83.8 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)

  หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15(พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

   สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณชุมชนบ้านไร่ไหหลำ 2.บริเวณบ้านดอนบน 3.บริเวณวัดหน้าเขาบ่อยาง
   โดย บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
   รูป
   เอกสารแนบ
   
   

  Visitor Number
  5205096
   

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  ::
  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
  75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
  [ที่ตั้งกรมฯ]