การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. บ้านปิน
 อำเภอ ลอง
 จังหวัด แพร่
 เลขที่ประทานบัตร 32164/15551
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2551
 รายละเอียด
 
 • ในระหว่างวันที่ 5-6 เมษายน 2551

เรื่องผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน  จำนวน  4 สถานี

1. บริเวณห้วยแม่ยาก

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.5 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0 – 9.0)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 35.5 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 30 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 368 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate) เท่ากับ 22.89 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด(Total Iron) มีค่าน้อยมากไม่สามารถตรวจวัดได้
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว (Lead)  มีค่าน้อยมากไม่สามารถตรวจวัดได้
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแมงกานีส(Mn) เท่ากับ 0.300mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนู(Arsenic) มีค่าน้อยมากไม่สามารถตรวจวัดได้

2. บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ยาก

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.4 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0 – 9.0)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 5.62 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 5 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 344 mg/l as CaCO3  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate) เท่ากับ 44.637 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด(Total Iron) มีค่าน้อยมากไม่สามารถตรวจวัดได้
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว (Lead)  มีค่าน้อยมากไม่สามารถตรวจวัดได้
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแมงกานีส(Mn) เท่ากับ 0.122mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนู(Arsenic) มีค่าน้อยมากไม่สามารถตรวจวัดได้

3. บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่กลาง

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 8.2 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0 – 9.0)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 2.55 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 2 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 192 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate) เท่ากับ 11.156 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว (Lead)  มีค่าน้อยมากไม่สามารถตรวจวัดได้
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแมงกานีส(Mn) เท่ากับ 0.065mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนู(Arsenic) มีค่าน้อยมากไม่สามารถตรวจวัดได้

4. บริเวณสระน้ำก่อนเข้าโรงแต่งแร่

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 8.1 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0 – 9.0)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 2.03 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 2 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 256 mg/l  as CaCO3  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate) เท่ากับ 22.563 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด(Total Iron) มีค่าน้อยมากไม่สามารถตรวจวัดได้
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว (Lead)  มีค่าน้อยมากไม่สามารถตรวจวัดได้
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแมงกานีส(Mn) เท่ากับ 0.103 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนู(Arsenic) มีค่าน้อยมากไม่สามารถตรวจวัดได้

เรื่องผลการตรวจคุณภาพน้ำใต้ดิน  จำนวน  2 สถานี

1. บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านทุ่งตากล้า

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 6.5 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ 6.5-9.2) 
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 2.32 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5 NTU)
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 3 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 324 mg/l  as CaCO3  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ ไม่มากกว่า 500 mg/l  as CaCO3 )
 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate) เท่ากับ 43.896 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด(Total Iron) มีค่าน้อยมากไม่สามารถตรวจวัดได้
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว (Lead)  มีค่าน้อยมากไม่สามารถตรวจวัดได้
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแมงกานีส(Mn) เท่ากับ 0.410 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ ไม่มากกว่า 0.5 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนู(Arsenic) มีค่าน้อยมากไม่สามารถตรวจวัดได้

2. บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านปิน

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 5.1 (ค่าต่ำมากไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ 6.5-9.2)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 0.83 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5 NTU)
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 1 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 148 mg/l as CaCO3  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 300 mg/l as CaCO3 )
 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate) เท่ากับ 2.711 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด(Total Iron) มีค่าน้อยมากไม่สามารถตรวจวัดได้
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว (Lead)  มีค่าน้อยมากไม่สามารถตรวจวัดได้
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแมงกานีส(Mn) เท่ากับ 0.104 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 0.3 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนู(Arsenic) มีค่าน้อยมากไม่สามารถตรวจวัดได้

เรื่องผลการตรวจคุณภาพน้ำบ่อระบบปิด  จำนวน  1 สถานี

1. บริเวณบ่อเก็บตะกอนกากแร่ระบบปิดของโครงการ

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.5 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งอุตสาหกรรม คือ 5.5 – 9.0)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 60.3 NTU (ค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งอุตสาหกรรม คือ ไม่เกิน 20 NTU)
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 43 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 352 mg/l  as CaCO3  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate) เท่ากับ 78.415 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด(Total Iron) มีค่าน้อยมากไม่สามารถตรวจวัดได้
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว (Lead)  มีค่าน้อยมากไม่สามารถตรวจวัดได้
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแมงกานีส(Mn) เท่ากับ 0.03 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 0.2 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนู(Arsenic) มีค่าน้อยมากไม่สามารถตรวจวัดได้

 

 • ในระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2551

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน  จำนวน 4 สถานี

1. บริเวณห้วยแม่ยาก

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.5 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น(Turbidity) เท่ากับ 6.98 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 4 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างรวม (Total Hardness) เท่ากับ 248 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต (Sulfate) เท่ากับ 23.60 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กรวม (Total Iron) เท่ากับ 0.624 mg/l (ไม่ได้กำหนเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแมงกานีส (Mn) เท่ากับ 0.122 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 1.0 mg/l)

2. บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ยาก

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.96 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น(Turbidity) เท่ากับ 3.92 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 2 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างรวม (Total Hardness) เท่ากับ 212 mg/l as CaCO3  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต (Sulfate) เท่ากับ 27.00 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กรวม (Total Iron) เท่ากับ 0.193 mg/l (ไม่ได้กำหนเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแมงกานีส (Mn) เท่ากับ 0.113 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 1.0 mg/l)  

3. บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่กลาง

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 8.21 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น(Turbidity) เท่ากับ 5.17 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 2 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างรวม (Total Hardness) เท่ากับ 152 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต (Sulfate) เท่ากับ 11.30 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กรวม (Total Iron) เท่ากับ 0.067 mg/l (ไม่ได้กำหนเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแมงกานีส (Mn) เท่ากับ 0.074 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 1.0 mg/l)

4. บริเวณสระน้ำก่อนเข้าโรงแต่งแร่

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.72 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น(Turbidity) เท่ากับ 42.4 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 17 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างรวม (Total Hardness) เท่ากับ 264 mg/l as CaCO3  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต (Sulfate) เท่ากับ 28.79 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กรวม (Total Iron) เท่ากับ 1.386 mg/l (ไม่ได้กำหนเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแมงกานีส (Mn) เท่ากับ 0.055 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 1.0 mg/l) 

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน  จำนวน 3 สถานี

1. บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านทุ่งตากล้า

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 6.72 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ 6.5-9.2)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น(Turbidity) เท่ากับ 0.42 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5 NTU)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 2 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างรวม (Total Hardness) เท่ากับ 252 mg/l as CaCO3  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 300 mg/l as CaCO3   )
 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต (Sulfate) เท่ากับ 39.30 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กรวม (Total Iron) เท่ากับ 0.177 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 0.5 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแมงกานีส (Mn) เท่ากับ 0.036 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 0.3 mg/l)  

2. บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านปิน

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 5.2 (ค่าต่ำมากไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ 6.5-9.2)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น(Turbidity) เท่ากับ 1.51 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5 NTU)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 2 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างรวม (Total Hardness) เท่ากับ 116 mg/l  as CaCO3   (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 300 mg/l  as CaCO3 )
 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต (Sulfate) เท่ากับ 0.34 mg/l (ไม่ได้กำหนดมาตรฐาน )
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแมงกานีส (Mn) เท่ากับ 0.026 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 0.3 mg/l)

เรื่องผลการตรวจคุณภาพน้ำบ่อระบบปิด  จำนวน  1 สถานี

1. บริเวณบ่อเก็บตะกอนกากแร่ระบบปิด

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.81(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.5-9.0)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น(Turbidity) เท่ากับ 67.0 NTU (ค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่เกิน 20 NTU)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 35 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้ง)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างรวม (Total Hardness) เท่ากับ 212 mg/l as CaCO3(ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้ง)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต (Sulfate) เท่ากับ 55.60 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้ง)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กรวม (Total Iron) เท่ากับ 2.724 mg/l (ไม่ได้กำหนเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้ง)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแมงกานีส (Mn) เท่ากับ 0.285 mg/l (ค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้ง คือ ไม่มากกว่า 0.2 mg/l) 

 

หมายเหตุ: *มาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 12         (พ.ศ.2542) เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

มาตรฐานคุณภาพ

น้ำบาดาล

เกณฑ์กำหนดที่เหมาะสม

เกณฑ์อนุโลมสูงสุด

ความเป็นกรด-ด่าง(pH)

7.0 - 8.5

 6.5 - 9.2

ปริมาณสารแขวนลอย

(Suspended Solids)

 ไม่ได้กำหนด

 ไม่ได้กำหนด

ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลาย

น้ำ(Total Dissolved Solids)

600 mg/l

1,200 mg/l  

ความกระด้างทั้งหมด

(Total Hardness)

 300 mg/l as CaCO3

500 mg/l as CaCO3

ค่าความขุ่น (Turbidity)

5 NTU

20 NTU

ปริมาณเหล็กทั้งหมด

(Total Iron)

0.5 mg/l

1.0 mg/l

ซัลเฟต (Sulfate)

 200 mg/l

 250 mg/l

                * มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) แหล่งน้ำประเภท 3

                 * มาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 12        (พ.ศ. 2542)เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการทางวิชาการสำหรับการป้องกันทางด้านสาธารณสุขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

 สถานที่ตรวจวัด 1.ห้วยแม่ยาก 2.อ่างเก็บน้ำแม่ยาก 3.อ่างเก็บน้ำแม่กลาง 4.สระน้ำก่อนเข้าโรงแต่งแร่ 5.บ่อน้ำตื้นบ้านปิน 6.บ่อน้ำตื้นบ้านทุ่งตากล้า 7.บ่อเก็บตะกอนกากแร่ระบบปิดของโครงการ
 โดย บริษัท เอส.ซี.ไมนิ่ง จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5135468
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]