การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เทศบาลเมืองมาบตาพุด
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด ระยอง
 เลขที่ประทานบัตร 30985/15819
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558
 รายละเอียด
  ในวันที่ 24-27 ธันวาคม 2558
 • เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง จำนวน 4 สถานี
  1. บริเวณพื้นที่โครงการ (โรงโม่หิน) ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  3 วันต่อเนื่อง เท่ากับ 69.0-61.7 dB(A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 92.3-93.4 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)  
  2. บริเวณบ้านหนองหวายโสมกลุ่มซอยการ์เด้น (บ้านหนองปลาไหลเดิม) ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  3 วันต่อเนื่อง เท่ากับ 61.1-61.6 dB(A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 88.6-97.9 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  3. บริเวณวัดซอยคีรี ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  3 วันต่อเนื่อง เท่ากับ 57.8-61.2 dB(A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 83.6-96.9 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง) 
  4. บริเวณบ้านหนองหวายโสม (ทิศใต้) ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  3 วันต่อเนื่อง เท่ากับ 64.9-68.8 dB(A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 91.2-94.7 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง) 

  หมายเหตุ:* ค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24ชม.เท่ากับ 70 dB(A) และค่ามาตรฐานเสียงสูงสุด เท่ากับ 115 dB(A) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดให้เหมืองเป็นแหล่งกำเนิด มลพิษที่ต้องถูกควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน ปี พ.ศ.2548

   สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณพื้นที่โครงการ (โรงโม่หิน) 2.บริเวณบ้านหนองหวายโสมกลุ่มซอยการ์เด้น 3.บริเวณวัดซอยคีรี 4.บริเวณบ้านหนองหวายโสม (ทิศใต้)
   โดย บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
   รูป
   เอกสารแนบ
   
   

  Visitor Number
  5135342
   

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  ::
  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
  75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
  [ที่ตั้งกรมฯ]