การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. ประทัดบุ
 อำเภอ ปราสาท
 จังหวัด สุรินทร์
 เลขที่ประทานบัตร 33631/16029
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559
 รายละเอียด
  ในวันที่ 1-4 เมษายน 2559
 • เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง จำนวน 3 สถานี
  1. บริเวณสำนักงานโรงโม่หินของโครงการ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  3 วันต่อเนื่อง เท่ากับ 50.7-51.9  dB(A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 84.0-85.7 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)  
  2. บริเวณโรงเรียนบ้านพนม ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  3 วันต่อเนื่อง เท่ากับ 52.4-54.4 dB(A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 77.3-97.4 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  3. บริเวณบ้านเรือนราษฎรที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงที่สุด ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  3 วันต่อเนื่อง เท่ากับ51.6-56.0 dB(A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 81.8-89.7 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง) 

  ในวันที่  22-25 พฤศจิกายน 2559

 • เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง จำนวน 3 สถานี
  1. บริเวณสำนักงานโรงโม่หินของโครงการ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  3 วันต่อเนื่อง เท่ากับ 56.5-58.0  dB(A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 90.5-97.2 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)  
  2. บริเวณโรงเรียนบ้านพนม ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  3 วันต่อเนื่อง เท่ากับ 55.6-58.4 dB(A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 89.6-97.9 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  3. บริเวณบ้านเรือนราษฎรที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงที่สุด ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  3 วันต่อเนื่อง เท่ากับ 57.5-59.6 dB(A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 90.6-94.2 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง) 


  หมายเหตุ:* ค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24ชม.เท่ากับ 70 dB(A) และค่ามาตรฐานเสียงสูงสุด เท่ากับ 115 dB(A) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดให้เหมืองเป็นแหล่งกำเนิด มลพิษที่ต้องถูกควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน ปี พ.ศ.2548

   สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณสำนักงานโรงโม่หินของโครงการ 2.บริเวณโรงเรียนบ้านพนม 3.บริเวณบ้านเรือนราษฎรที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงที่สุด
   โดย บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
   รูป
   เอกสารแนบ
   
   

  Visitor Number
  5621776
   

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  ::
  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
  75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
  [ที่ตั้งกรมฯ]