การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. นาบัว
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด สุรินทร์
 เลขที่ประทานบัตร 31096/16018
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558
 รายละเอียด
  ในวันที่ 27-30 กรกฎาคม 2558
 • เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง จำนวน 3 สถานี
  1. บริเวณสำนักงานโรงโม่หินของโครงการ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  3 วันต่อเนื่อง เท่ากับ 67.4-69.5 dB(A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 92.8-94.6  dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)  
  2. บริเวณบ้านโคกกรวด ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  3 วันต่อเนื่อง เท่ากับ 59.9-63.1 dB(A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่  94.0-98.4 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  3. บริเวณโรงเรียนบ้านหนองกระท่อม ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  3 วันต่อเนื่อง เท่ากับ 57.6-59.6 dB(A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 90.4-95.8 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)  หมายเหตุ:* ค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24ชม.เท่ากับ 70 dB(A) และค่ามาตรฐานเสียงสูงสุด เท่ากับ 115 dB(A) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดให้เหมืองเป็นแหล่งกำเนิด มลพิษที่ต้องถูกควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน ปี พ.ศ.2548

   สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณสำนักงานโรงโม่หินของโครงการ 2.บริเวณบ้านโคกกรวด 3.บริเวณโรงเรียนบ้านหนองกระท่อม
   โดย บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
   รูป
   เอกสารแนบ
   
   

  Visitor Number
  5135461
   

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  ::
  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
  75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
  [ที่ตั้งกรมฯ]