การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. เทศบาลตำบลขุนกระทิง
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด ชุมพร
 เลขที่ประทานบัตร 21590/15250
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2558
 รายละเอียด
 ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน จำนวน 1 สถานี

1.  บริเวณจุดบรรจบเขาหอยโข่งกับห้วยนนท์

  • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.8 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ (5.5-9.0)
  • ผลจากการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 2.0 mg/l  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลจากการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Solids) เท่ากับ 249.0 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด คือ ไม่มากกว่า 600 mg/l)
  • ผลจากการตรวจวัดความขุ่น(Turbidity) มีค่าเท่ากับ 1.665 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5 mg/l)  
  • ผลจากการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) มีค่าเท่ากับ 214.45 mg/l as CaCO3 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 300 mg/l as CaCO3)
  • ผลจากการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) มีค่าเท่ากับ <0.001 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 0.5 mg/l)

2หมายเหตุ: *มาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 12   (พ.ศ.2542) เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

***ร่วมแผนผังเดียวกันกับ 21591/15251

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณจุดบรรจบเขาหอยโข่งกับห้วยนนท์
 โดย บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5208869
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]