การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. ไม้เรียง
 อำเภอ ฉวาง
 จังหวัด นครศรีธรรมราช
 เลขที่ประทานบัตร 26072/15089
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง ในปี พ.ศ. 2558
 รายละเอียด
  ในวันที่ 19-20 ตุลาคม 2558

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง   จำนวน 4 สถานี

  1. บริเวณชุมชนบ้านตรอกไม้แดง ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24  ชั่วโมง  เท่ากับ 61.8 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 91.1 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บริเวณชุมชนบ้านห้วยทุ่งคา ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง  24 ชั่วโมง เท่ากับ 58.5 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 92.0 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  3. บริเวณชุมชนบ้านหนองท่วม ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 52.4 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 83.4 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน
  4. บริเวณสำนักงานโรงแต่งแร่ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 56.1 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 90.2 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15 (พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A)  และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณชุมชนบ้านตรอกไม้แดง 2.บริเวณชุมชนบ้านห้วยทุ่งคา 3.บริเวณชุมชนบ้านหนองท่อม 4.บริเวณสำนักงานโรงแต่งแร่
 โดย บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5135344
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]