การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. ท่าอุแท
 อำเภอ กาญจนดิษฐ์
 จังหวัด สุราษฎร์ธานี
 เลขที่ประทานบัตร 30278/15913
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2556
 รายละเอียด
  ในวันที่ พฤศจิกายน 2558
 • เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง จำนวน 5 สถานี
  1. บริเวณวัดพระพุทธบาทศรีสุราษฎร์ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 53.6  dB(A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 88.6 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)  
  2. บริเวณบ้านเขาต่อด้านทิศตะวันออก ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 53.4 dB(A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 94.6 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  3. บริเวณบ้านเขาต่อด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 53.3 dB(A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 89.0 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  4. บริเวณบ้านเขาหมอน ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 57.4 dB(A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 98.3 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)   
  5. บริเวณสำนักงานโรงแต่งแร่ของโครงการ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 62.2 dB(A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 105.0 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง) 

   หมายเหตุ:* ค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24ชม.เท่ากับ 70 dB(A) และค่ามาตรฐานเสียงสูงสุด เท่ากับ 115 dB(A) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดให้เหมืองเป็นแหล่งกำเนิด มลพิษที่ต้องถูกควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน ปี พ.ศ.2548

 •  สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณวัดพระพุทธบาทศรีสุราษฎร์ 2.บริเวณบ้านเขาต่อด้านทิศตะวันออก 3.บริเวณบ้านเขาต่อด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ 4.บริเวณบ้านเขาหมอน 5.บริเวณโรงแต่งแร่ของโครงการ
   โดย บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
   รูป
   เอกสารแนบ
   
   

  Visitor Number
  5623791
   

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  ::
  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
  75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
  [ที่ตั้งกรมฯ]