การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เทศบาลตำบลช้างซ้าย
 อำเภอ กาญจนดิษฐ์
 จังหวัด สุราษฎร์ธานี
 เลขที่ประทานบัตร 30244/15831
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2556
 รายละเอียด
  ในวันที่ 1-4 มีนาคม 2556  
 • เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง จำนวน 3 สถานี
  1. บริเวณโรงแต่งแร่ของโครงการ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 60.3-64.8  dB(A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 90.0-97.2 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)  
  2. บริเวณบ้านเรือนราษฎรทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 51.3-59.7 dB(A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 79.3-95.6 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  3. บริเวณสำนักสงฆ์ปาริโมกข์ธรรม (เขาป่าใต้) ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 59.4-61.5 dB(A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 81.9-89.3 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)

   หมายเหตุ:* ค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24ชม.เท่ากับ 70 dB(A) และค่ามาตรฐานเสียงสูงสุด เท่ากับ 115 dB(A) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดให้เหมืองเป็นแหล่งกำเนิด มลพิษที่ต้องถูกควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน ปี พ.ศ.2548

 •  สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณโรงแต่งแร่ของโครงการ 2.บริเวณบ้านเรือนราษฎรทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 3.บริเวณสำนักสงฆ์ปาริโมกข์ธรรม (เขาป่าใต้)
   โดย บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
   รูป
   เอกสารแนบ
   
   

  Visitor Number
  5135519
   

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  ::
  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
  75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
  [ที่ตั้งกรมฯ]