การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เทศบาลตำบลช้างซ้าย
 อำเภอ กาญจนดิษฐ์
 จังหวัด สุราษฎร์ธานี
 เลขที่ประทานบัตร 30244/15831
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจคุณภาพการสั่นสะเทือน ในปี 2556
 รายละเอียด
 ในเดือนมีนาคม 2556

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 1 สถานี

  1. บริเวณบ้านเรือนราษฎรทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคในแนวขวาง เท่ากับ 1.08มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 16.9เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0124 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 23.8 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 23.8 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00540 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.76 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 15.2 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0265 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(พ.ศ.2548)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านเรือนราษฎรทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
 โดย บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5570186
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]