การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. เทศบาลตำบลพรุพี
 อำเภอ บ้านนาสาร
 จังหวัด สุราษฎร์ธานี
 เลขที่ประทานบัตร 30218/15522
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน 2558
 รายละเอียด
 
 • ในวันที่ 5 ตุลาคม 2558

  เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน 2 สถานี

  1. บริเวณน้ำขุมเหมืองเก่า(ต้นน้ำห้วนด้วน)

  • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH) เท่ากับ 6.8 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
  • ผลการตรวรจวัดค่าความขุ่น(Turbidity) เท่ากับ 5.328 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนแขวนลอยทั้งหมด(Total Suspended Solids) เท่ากับ 2.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนที่ละลาย(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 3270 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างรวม(Total Hardness) เท่ากับ 1633.13 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate) เท่ากับ238.65mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กรวม(Total Iron) เท่ากับ 0.583 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณแคลเซียม(Calcium) เท่ากับ 638.44 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณแมกนีเซียม(Magnesium) เท่ากับ 9.77 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

  2. บริเวณน้ำห้วยด้วน(หลังผ่านพื้นที่โครงการ)

  • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH) เท่ากับ6.3 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
  • ผลการตรวรจวัดค่าความขุ่น(Turbidity) เท่ากับ 1.332 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนแขวนลอยทั้งหมด(Total Suspended Solids) เท่ากับ 2.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนที่ละลาย(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 2720 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างรวม(Total Hardness) เท่ากับ 1507.50mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate) เท่ากับ 225.15 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กรวม(Total Iron) เท่ากับ 0.548 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณแคลเซียม(Calcium) เท่ากับ 596.15 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณแมกนีเซียม(Magnesium) เท่ากับ 4.88 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

  3. บริเวณน้ำคลองสูญ1(ก่อนผ่านพื้นที่โครงการ)

  • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH) เท่ากับ 6.9 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
  • ผลการตรวรจวัดค่าความขุ่น(Turbidity) เท่ากับ 1665 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนแขวนลอยทั้งหมด(Total Suspended Solids) เท่ากับ 2.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนที่ละลาย(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 927 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างรวม(Total Hardness) เท่ากับ 497.48mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate) เท่ากับ 179.65 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กรวม(Total Iron) เท่ากับ 0.033 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณแคลเซียม(Calcium) เท่ากับ 70.49 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณแมกนีเซียม(Magnesium) เท่ากับ 78.15 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

  4. บริเวณน้ำคลองสูญ2 (จุดที่ห้วยด้วนและคลองสูญบรรจบกัน)

  • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH) เท่ากับ 6.9 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
  • ผลการตรวรจวัดค่าความขุ่น(Turbidity) เท่ากับ 0.333 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนแขวนลอยทั้งหมด(Total Suspended Solids) เท่ากับ 1.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนที่ละลาย(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 1300 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างรวม(Total Hardness) เท่ากับ 469.84 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate) เท่ากับ 174.35 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กรวม(Total Iron) เท่ากับ0.048mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณแคลเซียม(Calcium) เท่ากับ 176.23 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณแมกนีเซียม(Magnesium) เท่ากับ 7.33 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

  เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน จำนวน 4 สถานี

  1. บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านห้วยสะตอ

  • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH) เท่ากับ 7.1 (ค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คือ 7.0-8.5)
  • ผลการตรวรจวัดค่าความขุ่น(Turbidity) เท่ากับ <0.001 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5 NTU )
  • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนแขวนลอยทั้งหมด(Total Suspended Solids) เท่ากับ 1.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนที่ละลาย(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 578.0 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 600 mg/l )
  • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างรวม(Total Hardness) เท่ากับ 288 mg/l as CaCO3 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 253.26 mg/l as CaCO3 )
  • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate) เท่ากับ 3.05 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 200 mg/l )
  • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กรวม(Total Iron) เท่ากับ 0.013 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 0.5 mg/l )
  • ผลการตรวจวัดปริมาณแคลเซียม(Calcium) เท่ากับ 62.03 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณแมกนีเซียม(Magnesium) เท่ากับ 23.93 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

  2. บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านมหาราช

  • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH) เท่ากับ 6.9 (ค่าต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ 6.5-9.2)
  • ผลการตรวรจวัดค่าความขุ่น(Turbidity) เท่ากับ 0.001 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5 NTU )
  • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนแขวนลอยทั้งหมด(Total Suspended Solids) เท่ากับ 1.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนที่ละลาย(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 104 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 290.0 mg/l )
  • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างรวม(Total Hardness) เท่ากับ 76.38 mg/l as CaCO3 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 300 mg/l as CaCO3 )
  • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate) เท่ากับ 48.95 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 200 mg/l )
  • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กรวม(Total Iron) เท่ากับ 0.001 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 0.5 mg/l )
  • ผลการตรวจวัดปริมาณแคลเซียม(Calcium) เท่ากับ 28.20 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณแมกนีเซียม(Magnesium) เท่ากับ 1.47 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

  3. บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านหูนบ

  • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH) เท่ากับ 7.0 (ค่าต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน คือ 6.5-9.2)
  • ผลการตรวรจวัดค่าความขุ่น(Turbidity) เท่ากับ 0.001 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5 NTU )
  • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนแขวนลอยทั้งหมด(Total Suspended Solids) เท่ากับ 1.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนที่ละลาย(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 277.0 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 600 mg/l )
  • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างรวม(Total Hardness) เท่ากับ 29 mg/l as CaCO3 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 40.20 mg/l as CaCO3 )
  • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate) เท่ากับ 36.25 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 200 mg/l )
  • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กรวม(Total Iron) เท่ากับ 0.010 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 0.5 mg/l )
  • ผลการตรวจวัดปริมาณแคลเซียม(Calcium) เท่ากับ 12.89 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณแมกนีเซียม(Magnesium) เท่ากับ 1.95 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

  4. บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านห้วยล่วง

  • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH) เท่ากับ 7.5 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 7.0-8.5)
  • ผลการตรวรจวัดค่าความขุ่น(Turbidity) เท่ากับ <0.001 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5 NTU )
  • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนแขวนลอยทั้งหมด(Total Suspended Solids) เท่ากับ 1.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนที่ละลาย(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 393.0 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 600 mg/l )
  • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างรวม(Total Hardness) เท่ากับ 154.77 mg/l as CaCO3 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 300 mg/l as CaCO3 )
  • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate) เท่ากับ 10.65 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 200 mg/l )
  • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กรวม(Total Iron) เท่ากับ <0.001 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 0.5 mg/l )
  • ผลการตรวจวัดปริมาณแคลเซียม(Calcium) เท่ากับ 41.09 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณแมกนีเซียม(Magnesium) เท่ากับ 12.70 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

  หมายเหตุ: *มาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลที่ใช้บริโภค ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2551 และมาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน(ประเภทที่ 3) ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2547

 •  สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณน้ำขุมเหมืองเก่า(ต้นน้ำห้วนด้วน) 2.บริเวณน้ำห้วยด้วน(หลังผ่านพื้นที่โครงการ) 3.บริเวณน้ำคลองสูญ1(ก่อนผ่านพื้นที่โครงการ) 4.บริเวณน้ำคลองสูญ2 (จุดที่ห้วยด้วนและคลองสูญบรรจบกัน) 5.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านห้วยสะตอ 6.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านมหาราช 7.บริเวณบ่อ
   โดย บริษัท ทอพขคลาส คอนซัลแทนท์ จำกกัด
   รูป
   เอกสารแนบ
   
   

  Visitor Number
  5208942
   

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  ::
  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
  75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
  [ที่ตั้งกรมฯ]