การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. บ้านทำเนียบ
 อำเภอ คีรีรัฐนิคม
 จังหวัด สุราษฎร์ธานี
 เลขที่ประทานบัตร 30160/16062
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2558
 รายละเอียด
 

ในระหว่างเดือน มีนาคมน 2557

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง จำนวน 5 สถานี

    1. บริเวณโรงโม่หินของโครการ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 60.1 dB(A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 106.3 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
    2. บริเวณชุมชนบ้าน กม.47 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ง เท่ากับ 60.6 dB(A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 92.3 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
    3. บริเวณสำนักสงฆ์ราษฏร์ศรัทธาธรรมมาราม ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 52.2 dB(A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 83.8 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
    4. บริเวณบ้านช่องไฟกา ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 3วันต่อเนื่อง เท่ากับ 52.4 dB(A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 96.7 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)

หมายเหตุ:* ค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24ชม.เท่ากับ 70 dB(A) และค่ามาตรฐานเสียงสูงสุด เท่ากับ 115 dB(A) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดให้เหมืองเป็นแหล่งกำเนิด มลพิษที่ต้องถูกควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน ปี พ.ศ.2548

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณโรงโม่หินของโครการ 2.บริเวณชุมชนบ้าน กม.47 3.บริเวณสำนักสงฆ์ราษฏร์ศรัทธาธรรมมาราม4.บริเวณบ้านช่องไฟกา
 โดย บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5135384
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]