การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เทศบาลตำบลกรูด
 อำเภอ กาญจนดิษฐ์
 จังหวัด สุราษฎร์ธานี
 เลขที่ประทานบัตร 30192/15371
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 6-9 มีนาคม 2554

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง จำนวน 4 สถานี

  1. บริเวณโรงโม่หินโครงการ ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง 3วันเท่ากับ 59.1-61.4 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 95.3-100.0 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บริเวณชุมชรบ้านเขาพับผ้า ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 3วันชั่วโมง เท่ากับ 54.5-60.5 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 93.3-101.9 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  3. บริเวณบ้านทุ่งนางลิงด้านทิศใต้ ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง 3วันเท่ากับ 57-62.4 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 96.4-100.04 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  4. บริเวณบ้านราษฏร์บ้านแม่โมกข์ทางทิศตะวันตกเฉียงดหนือ ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง 3วันเท่ากับ 54.3-57.0 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 77.6-86.3 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

หมายเหตุ: *มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ที่กำหนดให้ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ) และระดับเสียงสูงสุด มีค่าได้ไม่เกิน 115 เดซิเบล(เอ)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณโรงโม่หินโครงการ 2.บริเวณโรงเรียนบ้าแม่โมกข์ 3.บริเวณโรงเรียนบ้านใสไน 5.บริเวณชุมชนบ้านเขาพับผ้า
 โดย บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5135435
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]