การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. บ้านทำเนียบ
 อำเภอ คีรีรัฐนิคม
 จังหวัด สุราษฎร์ธานี
 เลขที่ประทานบัตร 23273/14877
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2558
 รายละเอียด
 ในเดือนมิถุนายน  2558

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง   จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณบ้านคลองขนาน ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24  ชั่วโมง  เท่ากับ  57.9dB(A) และระดับเสียงสูงสุด 87.2 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บริเวณบ้าน กม 47 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24  ชั่วโมง  เท่ากับ  59.0 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด 90.3 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  3. บริเวณในขอบเขตที่ระยะห่าง 500 เมตร จากจุดระเบิด ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24  ชั่วโมง  เท่ากับ  58.6 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด 87.0 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

หมายเหตตุ : *มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงในเวลา 24 ชั่วโมง มีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด ไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านคลองขนาน 2.บริเวณ บ้าน กม 47 3.บริเวณขอบเขตที่ระยะห่าง 500 เมตร
 โดย บริษัท เอ็นวาย เทคนิคอล เซอร์วิส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5135493
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]