การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. บ้านทำเนียบ
 อำเภอ คีรีรัฐนิคม
 จังหวัด สุราษฎร์ธานี
 เลขที่ประทานบัตร 23273/14877
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจคุณภาพการสั่นสะเทือน ในปี 2558
 รายละเอียด
 
  • ในเดือนมิถุนายน 2558

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน

  **** ไม่ได้ทำการตรวจแรงสั่นสะเทือนเนื่องจาก ไม่มีการระเบิดหน้าเหมือง

หมายเหตุ: * มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากร

 สถานที่ตรวจวัด 1บริเวณบ้านคลองขนาน 2.บ้านกม 47 3.ในขอบเขตที่ระยะห่าง 500 เมตร
 โดย บริษัท เอ็นวาย เทคนิคอล เซอร์วิส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5205956
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]