การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. เทศบาลตำบลเขานิพันธ์
 อำเภอ เวียงสระ
 จังหวัด สุราษฎร์ธานี
 เลขที่ประทานบัตร 23294/15120
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ประจำปี 2558
 รายละเอียด
 ในเดือน พฤศจิกายน 2558 

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน 7 สถานี

1.  บริเวณบ่อกักเก็บน้ำ

    น้ำแห้ง ไม่สามารถตรวจวัดได้

2.  บริเวณห้วยพลุเถื่อน

    น้ำแห้ง ไม่สามารถตรวจวัดได้

มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ.2537 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งผิวดิน (ประเภทที่ 3)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ่อกักเก็บน้ำ 2.บริเวณห้วยพลุเถื่อน
 โดย บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5208997
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]