การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. บ้านทำเนียบ
 อำเภอ คีรีรัฐนิคม
 จังหวัด สุราษฎร์ธานี
 เลขที่ประทานบัตร 30191/15869
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2557
 รายละเอียด
 ในช่วงวันที่ 30 พ.ย.-1 ธ.ค.  2557

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง   จำนวน 2 สถานี

  1. บริเวณหมู่ที่ 7 บ้านคลองขนานทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24  ชั่วโมง  เท่ากับ  61.4dB(A) และระดับเสียงสูงสุด 94.2 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บริเวณหมู่ที่7 บ้านคลองขนานทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24  ชั่วโมง  เท่ากับ  54.0dB(A) และระดับเสียงสูงสุด 81.7 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)  

หมายเหตตุ : *มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงในเวลา 24 ชั่วโมง มีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด ไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1บริเวณหมู่ที่ 7 บ้านคลองขนานทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ 2.บริเวณหมู่ที่7 บ้านคลองขนานทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
 โดย บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5208714
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]