การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เทศบาลตำบลคลองปราบ
 อำเภอ บ้านนาสาร
 จังหวัด สุราษฎร์ธานี
 เลขที่ประทานบัตร 23282/14897
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2558
 รายละเอียด
 ในช่วงวันที่ 17-18 เมายน  2558

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง   จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณโรงแต่งแร่ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24  ชั่วโมง  เท่ากับ 61.6  dB(A) และระดับเสียงสูงสุด  89.4 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บริเวณบ้านราษำรที่อยู่ใกล้ที่สุด ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24  ชั่วโมง  เท่ากับ  53.6dB(A) และระดับเสียงสูงสุด 76.9 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)  
  3. บริเวณวัดคลองปราบ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24  ชั่วโมง  เท่ากับ  54.4 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด 82.7 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)  

หมายเหตตุ : *มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงในเวลา 24 ชั่วโมง มีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด ไม่เกิน 115 dB(A)

ร่วมประทานบัตรเดียวกันกับ 23249/14616

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณโรงแต่งแร่ 2.บริเวณบ้านราษฎรที่ใกล้ที่สุด 3.บริเวณวัดคลองปราบ
 โดย บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5205115
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]